Regulamin sklepu

Dzień dobry!

Nazywam się Michał Bąk i realizuje sprzedaż produktów cyfrowych, które możesz kupić pod adresem sklep.marketingibiznes.pl

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: MiB sp. zoo
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 24 / 1104
35-060 RZESZÓW
nip: 813-384-70-01

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail michal@marketingibiznes.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

 • Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)      Produkt cyfrowy – treść cyfrowa, produkt cyfrowy, którego twórcą lub posiadaczem licencji jest Sprzedawca,

2)      Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

3)      Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4)      Operator Płatności – Tpay,

5)      Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.marketingibiznes.pl/regulamin/

6)      Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://sklep.marketingibiznes.pl/,

7)      Sprzedawca – MiB sp. zoo
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 24 / 1104
35-060 RZESZÓW
nip: 813-384-70-01

 • Postanowienia wstępne

 

 • Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów cyfrowych oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 • Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej, świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.
 • Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Do korzystania z produktów cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 • Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail michal@marketingibiznes.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 • Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 1. Sprzedawca oferuje możliwość nabywania produktów cyfrowych dostępnych w zakładce Sklep.
 2. Produkty cyfrowe obejmują produkty o charakterze prawniczym, tj. np. projekty umów, polityk, regulaminów, instrukcji, pism oraz innych dokumentów, a także inne rodzaje produktów, takie jak np. materiały szkoleniowe, opracowania, narzędzia.
 3. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby produkty cyfrowe dostępne na Stronie odpowiadały wymaganiom prawnym z chwili ich nabycia. Jednocześnie Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Sprzedawca nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji treści cyfrowych, ani kursów on-line po ich nabyciu przez Kupującego ani powiadamiania o zmianach, np. legislacyjnych, które powodują dezaktualizację nabytego produktu;
  2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do informowania o zmianach stanu prawnego wpływających na nabyty produkt cyfrowy lub kurs on-line;
  3. Sprzedawca nie ma wpływu na sposób interpretacji przepisów przez sądy powszechne oraz właściwe organy państwowe;
  4. w produktach cyfrowych lub kursach on-line przypadkowo mogą pojawić się postanowienia budzące wątpliwości interpretacyjne, co jest naturalnym elementem praktyki stosowania prawa;
  5. w produktach cyfrowych lub kursach on-line przypadkowo może pojawić się niezamierzona nieścisłość.
 • Produkty cyfrowe związane z projektami dokumentów stanowią wzory dokumentów i bazę dla przygotowania ostatecznej dokumentacji samodzielnie przez Kupującego.

3 § Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie materiały dostępne na Stronie, jak również efekty korzystania z poszczególnych usług, mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 pr. aut. i podlegają ochronie. Kupujący zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy przez cały okres świadczenia usług oraz po ich zakończeniu — pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej na korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1, w zakresie koniecznym do korzystania z dostępnych usług, w szczególności produktów i treści cyfrowych
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielania na czas świadczenia usług, z wyjątkiem licencji na korzystanie z treści cyfrowych, która jest udzielana na czas nieokreślony.
 4. Kupujący nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami autorskimi oraz zakresem udzielonej licencji Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 • Zakup Produktów cyfrowych

W celu zakupu produktów cyfrowych, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 • wybrać wariant produktu cyfrowego spośród dostępnych na Stronie,
 • kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za produkt cyfrowy jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
 • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Produkt cyfrowy.
 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

5 § Udostępnienie Produktów cyfrowych

 • Zakupiony produkt cyfrowy zostanie udostępniony Kupującemu w następujący sposób: na adres mailowy podany przy zakupie, zostaną udostępnione dane do logowania.
 • Zakupiony produkt cyfrowy zostanie udostępniony Kupującemu w następującym terminie: do godziny po zakupie.

6 § Odstąpienie Konsumenta od umowy

 • Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem mailowym michal@marketingibiznes.pl jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7 § Odpowiedzialność za wady

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt cyfrowy wolny od wad.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt cyfrowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 • Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu cyfrowego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem mailowym michal@marketingibiznes.pl jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
  • Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupujących będących konsumentami z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania usług regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą tego typu Kupujących.
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy na zasadach ogólnych prawa cywilnego, przy czym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje umowę, lub którym powierza wykonanie umowy w całości lub w części, jak za swoje działania — i nie może się z tej odpowiedzialności zwolnić, wskazując osobę trzecią jako wyłącznie zobowiązaną wobec Usługodawcy.
  • W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Sprzedawcy z tytułu nieprawidłowego korzystania z usług i produktów elektronicznych przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany zwolnić Sprzedawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa — pokryć wszelkie koszty, jakie poniósł Sprzedawca w związku z tymi roszczeniami, w tym koszty pomocy prawnej.
  • Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie.
  • Niniejszy regulamin w zakresie odpowiedzialności znajduje zastosowanie także względem partnerów merytorycznych współpracujących ze Sklepem.

8 § Dane osobowe i pliki cookies

 • Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://sklep.marketingibiznes.pl/polityka-prywatnosci/.

9 § Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10 §Pozostałe postanowienia

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.02.2019
 • Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.